reklamační řád

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ:
Na zakoupené víno poskytujeme záruku 6 měsíců v souladu s vinařským zákonem č. 321/2004 Sb.
Na nepotravinové zboží se vztahuje záruka 24 měsíců dle zákona.
 Vrátit nebo vyměnit nelze zboží, které bylo poškozeno nebo byl porušen obal.

POSTUP REKLAMACE:
    1. Reklamace přijímá Prodávající od Kupujícího pouze písemnou formou. 

    2. V případě zjištění závažné a opodstatněné závady zboží (viz. Záruka na zboží, článek výše) je Kupující povinnen o zjištěné závadě Prodávajícího neprodleně informovat  Pro zahájení reklamačního řízení je nutné vyplnit reklamační protokol a doložit originál dokladu o nákupu zboží od Prodávajícího. V reklamačním protokolu je potřeba vždy uvést druh zboží a vady, které byly zjištěny. 

    3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zaslaného zboží oproti prodejnímu dokladu je potřeba kontaktovat prodejce o této skutečnosti a to nejdéle do 2 pracovních dnů od data převzetí zboží telefonicky nebo e-mailem. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace akceptována.

    4. Navrhované řešení reklamace ze strany Prodávajícího bude Kupujícímu sděleno nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení Reklamačního protokolu včetně příloh (viz bod 2). 

    5. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí zákazník přepravu k prodejci a prodejce hradí přepravné za zásilku k zákazníkovi. Při zaslání reklamace Kupujícím Prodávajícímu formou dobírky nebude zásilka Prodávajícím převzata.

Zjištění rozdílu dodaného zboží oproti prodejnímu dokladu postupuje Kupující stejný způsobem jako je uvedeno výše.